YTO-menetelmät ja seuratoiminta

Yhteistoiminnallisuutta toimikuntatyöskentelyyn

On joulunalusaika - pikkujoulun toteutus annetaan toimikunnan tehtäväksi. Kevätkaudeksi on suunnitteilla uusi tapahtuma, mutta vielä ei tiedetä, mitä oikeastaan halutaan - perustetaan toimikunta tapahtumaa kehittämään. Seuran nuorisotoimintaa varten on olemassa pysyvä toimikunta, sen tehtävä on organisoida toimintaa ja keksiä jotain uutta. Toimikunta on työväline moneen tarkoitukseen!

Tutustutaan piirtämällä!

Tätä työtapaa voidaan käyttää tutustumiseen ja alkulämmittelyyn uudessa ryhmässä, vaikka jäsenet tuntisivat toisiaan jonkun verran jo entuudestaan. Työssä tarvitaan A3-kokoisia papereita ja värikyniä. Vetäjä jakaa paperit ja pyytää piirtämään seuraavat asiat paperille. Piirtämiseen varataan aikaa 15-20 minuuttia. Oikeakätiset piirtävät vasemmalla kädellä ja vasenkätiset oikealla.

 1. Oikeaan alakulmaan piirretään omakuva ja oma nimi.
 2. Keskelle piirretään oma perhe.
 3. Oikeaan yläkulmaan piirretään omat harrastukset.
 4. Vasempaan yläkulmaan piirretään oma työ tai tehtävä.
 5. Vasempaan alakulmaan piirretään oma haave tai unelma.
 6. Valmiit piirustukset esitellään muille ryhmäläisille.

Yhteistoiminnallinen ideointipalaveri

Toimikuntien tehtäviin kuuluu tyypillisesti keksiä uusia ideoita erilaisten tapahtumien ja järjestelyjen tarpeisiin. Tämä tehokas työskentelytapa kannattaakin ottaa toimikuntien säännölliseen käyttöön. 
 1. Aluksi toimikunnan jäsenet miettivät itsekseen ja kirjaavat muistiin mahdollisimman monta ajatusta työstettävänä olevasta asiasta. Ideoita kirjataan mahdollisimman paljon ilman minkäänlaista kritiikkiä. Aikaa on 10 minuuttia.
 2. Seuraavaksi toimikunta ryhmittyy parityöskentelyyn.
 3. Parit lukevat molemmat listat läpi ja valitsevat ideoista 2-4 parasta ideaa julkaistavaksi koko porukalle.
 4. Parien parhaat ideat kiinnitetään seinälle, kukin omalla lapullaan.
 5. Ideat esitellään lyhyesti koko ryhmälle.
 6. Hajotetaan parit ja järjestäydytään uusiin neljän hengen ryhmiin.
 7. Nämä pienryhmät tarkastelevat kaikkia seinällä olevia ideoita, yhdistelevät ja jalostavat niitä mielensä mukaan.
 8. Pienryhmä valitsee muokatuista ideoista yhden tai kaksi parasta jatkokäsittelyyn.
 9. Valinta esitellään selkeästi muotoiltuina toimintasuunnitelmina koko ryhmälle.
 10. Eri ryhmien tuotoksista keskustellaan.
 11. Yhteisesti jaetaan kehittelyvastuut ja sovitaan jatkoaikataulusta.

Hiljaista mietiskelyä musiikin siivittämänä

Tämä työskentelytapa sopii ideointiin, suunnitteluun ja palautteen keräämiseen. Työskentelyyn tarvitaan fläppipaperia, teippiä ja kyniä. Työskennellään ensin yksin, sitten pienryhmissä ja lopuksi kaikki yhdessä. Aikaa varataan 45 minuuttia. 
 1. Vetäjä on etukäteen kirjoittanut joukon kysymyksiä tai johdattelevia lauseita fläppipapereille, yhden kullekin paperille.
 2. Fläpit teipataan seinälle riittävän kauas toisistaan.
 3. Vetäjä laittaa musiikkia soimaan taustalle, ei liian kovaa mutta ei aivan hiljaakaan.
 4. Osallistujat kulkevat huoneessa ja kirjottavat fläpeille vastauksiaan ja ajatuksiaan.
 5. Aikaa on 15 minuuttia.
 6. Seuraavaksi jakaudutaan pienryhmiin, jotka valitsevat fläpeiltä mielestään kolme tärkeintä asiaa jatkokäsittelyyn. Aikaa on 15 minuuttia.
 7. Lopuksi keskustellaan yhteisesti tärkeiksi valituista teemoista. 

Pikakatsaus tulevaisuuteen

Menetelmän tavoitteena on auttaa visiointia esimerkiksi suunnittelupalaverissa. Menetelmän toteuttamiseen tarvitaan paperia ja kyniä. Ensin työskennellään yksin ja sitten pareittain. 
 1. Jokainen piirtää paperilleen suuren ympyrän.
 2. Vuoden päästä kolme asiaa on niin kuinka piirtäjä haluaa. Ne piirretään ympyrän sisään.
 3. Kun piirros on valmis, piirtäjä määrittää, kuinka ison lohko kukin asia ympyrästä saa.
 4. Tämän jälkeen piirtäjät ryhmittyvät pareiksi ja työskentelevät vuorotellen
 5. Parit kuvittelevat tapaavansa vuoden kuluttua. Kumpikin kysyy vuorotellen toisensa kuulumisia.
 6. Kumpikin kertoo toiselle toteutuneista tavoitteistaan, yhdestä kerrallaan. Pari kyselee lisää. Vastaaja puhuu nyt-muodossa.
Parikeskustelun aikana ympyrään piirretyt tavoitteet täsmentyvät ja tulevat selkeämmiksi. Lopuksi tavoitteista keskustellaan yhteisesti, piirrokset toimivat keskustelussa muistin tukena. Parhaat visiot valitaan jatkokäsittelyyn. 

Kokemukset ja ajatukset jakoon - ryhmämessut toimikuntatyön apuna

Osallistujia on oltava vähintään yhdeksän, mutta ryhmämessut voidaan toteuttaa suurissakin, jopa usean sadan hengen ryhmissä. Pienryhmässä on oltava vähintään 3 jäsentä, mutta ihannekoko on 4-10 jäsentä. Aikaa työskentelylle on varattava vähintään 2-3 tuntia pienryhmien määrästä riippuen. 
 1. Ryhmämessujen ohjaaja jakaa osallistujat pienryhmiin. Ryhmäjako voidaan toteuttaa jollain sopivalla satunnaiseen valintaan perustuvalla menetelmällä. Ohjaaja voi myös suunnitella ryhmäjaon etukäteen.
 2. Ohjaaja antaa paperille kirjattuna kullekin ryhmälle oman pohdintatehtävän. Ohjaaja antaa paperilapulla tai teipinpalasella jokaiselle pienryhmän jäsenelle myös järjestysnumeron ykkösestä ylöspäin. Jos ryhmäjako ei mene tasan, voidaan sama numero antaa kahdellekin henkilölle ryhmässä.
 3. Aluksi kukin ryhmän jäsen miettii ryhmänsä tehtävää itsekseen ja kirjoittaa ajatuksiaan paperille. Aikaa on noin 5 minuuttia. 
 4. Sen jälkeen pienryhmissä keskustellaan ohjaajan antamasta tehtävästä. Kukin ryhmä kirjaa yhteisiä ajatuksiaan isolle fläppipaperille. Aikaa on noin 30-45 minuuttia. 
 5. Valmiit fläppipaperit teipataan seinälle eri puolille huonetta. Niiden viereen teipataan tyhjät fläpit kommentointia ja kysymyksiä varten. 
 6. Seuraavaksi jakaudutaan uusiin ryhmiin: kaikki ykköset ovat yhdessä ryhmässä, kakkoset toisessa ryhmässä jne. 
 7. Uudet ryhmät kiertävät fläpiltä toiselle. Kunkin fläpin kohdalla sen tekemiseen osallistunut jäsen esittelee fläppiin kirjatut ajatukset muille. Uuden ryhmän keskustelujen pohjalta kirjataan kommentteja, uusia ajatuksia ja kysymyksiä kommentifläppiin. Kutakin fläppiä kohden aikaa on 10-15 minuuttia. Vetäjä ilmoittaa, kun on aika siirtyä seuraavalle fläpille.
 8. Kun kaikki ryhmät ovat tutustuneet kaikkiin fläppeihin, järjestäydytään vielä pareiksi. Kukin pari saa käyttöönsä viisi pistettä. Pari antaa käytössään olevat pisteet yhteisesti sopien eri fläpeillä esitetyille ajatuksille. Pisteitä annetaan niille ajatuksille, jotka parin mielestä on tärkeää ottaa huomioon suurryhmän yhteisen aiheen jatkokäsittelyssä. Aikaa on 5-10 minuuttia. 
 9. Ryhmämessujen ohjaaja laskee kaikkien ryhmien antamat pisteet yhteen ja kirjaa eniten pisteitä saaneet ajatukset erilliselle fläpille. Äänestyksen tuloksesta keskustellaan vielä koko porukalla ja päätetään yhteisesti jatkosta.
Eräässä nuorisoseurassa kehitettiin ja toteutettiin uusi lasten ja nuorten tapahtuma syksyllä 2007. Järjestelytoimikunnassa oli mukana sekä nuoria että aikuisia. Osa toimikuntalaisista oli uusia toimijoita, osa vanhoja konkareita. Tapahtuman jälkeen nuorisoseuralla järjestettiin yhteistoiminnallinen jälkipuinti ryhmämessut-menetelmällä. Kolmen hengen pienryhmissä oli sekaisin aikuisia ja nuoria. Menetelmällä saatiin monipuolisesti ja tehokkaasti tietoa kaikkien osallistujien ajatuksista. Fläppien ajatukset kirjattiin vielä muistiin vuoden 2008 järjestelytoimikunnan käyttöön. 

Satumainen toimikunta

Tässä työskentelytavassa otetaan avuksi satu- ja jumalolentojen mahtavat voimat! Vetäjä laatii ensin luettelon antiikin jumaltaruston, muun mytologian tai sadun hahmoista. Vetäjä kuvailee hahmot ja niiden erikoisvoimat.

 1. Ryhmän jäsenet valitsevat mieleisensä hahmon ja kuvittelevat saavansa tämän voimat.
 2. Kukin eläytyy hahmoonsa näyttelemällä tai esittäytymällä hahmon nimissä muulle ryhmälle.
 3. Vetäjä ottaa käsiteltäväksi jokin toimikunnan ajankohtaisen teeman.
 4. Kukin käsittelee asiaa uuden hahmonsa näkökulmasta ja sen voimia käyttäen.
Vetäjän innostavuudesta pitkälti riippuu, kuinka rohkeasti työskentelyyn uskalletaan heittäytyä. Lopulliset päätökset kannattaa kuitenkin tehdä reaalimaailman hahmoissa...! 

Kierrätettyjä ajatuksia toimikuntatyöstä

Tämän työskentelyn avulla voidaan viritellä toimikunnan jäsenet työskentelemään uuden kauden alussa tai kerätä työskentelystä palautetta toimikauden päättyessä. Työskentelyyn tarvitaan paperia ja kyniä.

Vetäjä antaa kaikille paperin ja kynän ja pyytää kaikkia istumaan yhteiseen piiriin.
 1. Vetäjä pyytää jokaista kirjoittamaan mahdollisimman monta asiaa toimikunnan työskentelystä: ideoita, tehtyjä töitä, tekemättömiä töitä, tunnelmia, mielipiteitä, tavoitteita jne. Tarkoitus on kirjoittaa paperille kaikki, mitä mieleen tulee. Kun ohjeet on annettu ja ymmärretty, vetäjä antaa aloitusmerkin ja toimii työskentelyn kellokallena.
 2. Kahden minuutin kuluttua vetäjä pyytää jokaista antamaan paperin eteenpäin oikealla puolella istuvalle henkilölle.
 3. Kirjoittamista jatketaan samasta aiheesta, joka paperilla on viimeisenä. Paperilla olevia asioita ei saa kirjoittaa uudelleen, jokainen voi kuitenkin kirjoittaa samoista asioista kuin itse edelliseen paperiin kirjoitti.
 4. Kahden minuutin kuluttua annetaan paperi taas oikealla istuvalle henkilölle.
 5. Näin jatketaan 5-6 vaihdon ajan.
Vetäjä korostaa silloin tällöin, että tässä työskentelyssä määrä on tärkeämpi kuin laatu: keskeneräisetkin ajatukset kelpaavat, lauseita ei tarvitse sorvata priimakuntoon ja kirjoitusvihreet pitävät lukijan virkeänä! Lopuksi vetäjä kerää paperit ja laittaa ne talteen. Palautteita voidaan hyödyntää jatkossa toimikunnan työskentelyn tukena. Palautteista voidaan myös käydä yhteinen keskustelu. 
Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje