Euroopan unioni

Hämeen ELY-keskus / Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 / ESR / Etelä-Suomi

Rakennerahastojen hallinnointi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ELY-keskus) on keskitetty neljään ELY-keskukseen, Etelä-Suomessa Hämeen ELY-keskukseen Lahdessa, jossa hallinnoidaan myös Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten asioita. Rakennerahasto-asiantuntijoita työskentelee kuitenkin kaikissa ELY-keskuksissa, joten käytännössä hakijat saavat palvelua omasta ELY-keskuksesta.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa ja ja 13 erityistavoitetta. Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin näistä erityistavoitteista.

EUROOPAN SOSIAALIRAHASTON (ESR) TUKEMAT TOIMINTALINJAT JA ERITYISTAVOITTEET

TOIMINTALINJA 3: TYÖLLISYYS JA TYÖVOIMAN LIIKKUVUUS (ESR)

ERITYISTAVOITE: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan pääsääntöisesti alla mainittuja toimenpiteitä:

- tuetaan nuorisotakuun toimeenpanoa mm. nuorille suunnatun ohjauksen, koulutuksen ja tukipalvelujen keinoin;
- kehitetään uudenlaisia ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa oleville kohdennettaviin (ml. pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset) palveluihin, mm. monikanavaisia palveluita ja palveluun ohjausta sekä eri toimijoiden välistä monialaista verkosto- ja yritysyhteistyötä edistämällä;
- kehitetään maahan muuttaneiden vastaanoton palveluita ja tuetaan kotouttamistoimenpiteitä sekä tuetaan pysyvän poikkihallinnollisen kotouttamistyön tukirakenteen luomista;
- tuetaan kansainväliseen rekrytointiin liittyviä toimintamalleja erityisesti EURES-palveluja kehittämällä.

Kohderyhmät: työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat (mm. ikääntyvät, pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, osatyökykyiset ja vammaiset henkilöt sekä maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt); kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot; kohderyhmän potentiaaliset työllistäjät – erityisesti mikro- ja pk-yritykset.

Tuensaajat: Työvoimapalvelujen tarjoajat ja kehittäjät, kunnat, koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit, järjestöt ja muut toimialaan liittyvät organisaatiot.

ERITYISTAVOITE: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan pääsääntöisesti alla mainittuja toimenpiteitä:

-tarjotaan ja kehitetään tuottavuutta ja työhyvinvointia parantavia koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluita sekä vahvistetaan aiheeseen liittyvää vertaisoppimista ja verkostoitumista;
- kehitetään ja vahvistetaan työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistäviä toimintamalleja ja palveluja kiinnittäen erityisesti huomiota ikääntyvien työssä jaksamiseen;
- kehitetään ja levitetään yritysten ja työorganisaatioiden uudistumista ja kilpailukykyä edistäviä johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja;
- vahvistetaan yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis- ja kilpailukykyä osaamista, innovaatiokykyä ja muutostilanteiden parempaa hallintaa kehittämällä.

Kohderyhmät: mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto, ml yrittäjät; kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot; erilaiset työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat; julkiset työorganisaatiot

Tuensaajat: yritykset, työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat, kunnat, koulutusorganisaatiot ja tutkimuslaitokset, sosiaalipartnerit ja muut toimialaan liittyvät organisaatiot.

ERITYISTAVOITE: Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan pääsääntöisesti alla mainittuja toimenpiteitä:

- kehitetään ja tarjotaan koulutusta, neuvontaa, ohjausta, mentorointia ym. toimenpiteitä, joilla vähennetään sukupuolten välisiä koulutus- ja osaamiseroja;
- tarjotaan ohjausta ja koulutusta työllistävillä aloille ottaen huomioon sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen;
- tuetaan naisten johtajuutta ja yrittäjyyttä tukevaa osaamista - liittyen erityisesti työnantajayrittäjyyteen ja innovaatioiden hyödyntämisestä lähtevään yrittäjyyteen.

Kohderyhmät: työssäkäyvät, työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat naiset ja miehet, koulutusorganisaatiot, työnantajat, työllisyys- ja sosiaalipalvelujen tarjoajat, järjestöt, säätiöt ja sosiaalipartnerit.

Tuensaajat: yritykset, koulutusorganisaatiot, järjestöt, sosiaalipartnerit ja muut toimialaan liittyvät organisaatiot.

TOIMINTALINJA 4: KOULUTUS, AMMATTITAITO JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN (ESR)

ERITYISTAVOITE: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
ERITYISTAVOITE: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan pääsääntöisesti alla mainittuja toimenpiteitä:

- kehitetään ja vahvistetaan koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä tukevia menetelmiä ja palveluita;
- lisätään koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta mm. oppisopimuskoulutuksella ja opiskelijoiden työelämävalmiuksia parantamalla;
- tuetaan älykkääseen erikoistumiseen liittyviä osaamistarpeita ja parannetaan innovaatiovalmiuksia;
- kehitetään erityisryhmien (ml. maahanmuuttajat, romanit, vammaiset henkilöt, osatyökykyiset ja erilaiset oppijat) perustaitoja, koulutusvaihtoehtoja ja koulutuksessa aliedustettujen ryhmien koulutukseen osallistumista;
- kehitetään aikuiskoulutuksen ennakointimenetelmiä ja parannetaan koulutustarjonnan osuvuutta kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeet huomioon ottaen;
- tuetaan uuden ammatin hankkimista työpaikkoja tarjoavilta aloilta sukupuolinäkökulma huomioon ottaen;
- tuetaan työssä olevien miesten ja naisten osaamisen ja ammattitaidon parantamista.

Kohderyhmät: opiskelijat, työntekijät (ml. yrittäjät), työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat naiset ja miehet; erilaiset koulutusorganisaatiot; opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijat; hankkeiden toimintaan liittyvät työnantajat.

Tuensaajat: koulutusorganisaatiot ja tutkimuslaitokset, kunnat ja kuntayhtymät, järjestöt, säätiöt, sosiaalipartnerit ja toimintaan liittyvät yritykset ja muut organisaatiot.

TOIMINTALINJA 5: SOSIAALINEN OSALLISUUS JA KÖYHYYDEN TORJUNTA (ESR)

Erityistavoite: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Toimintalinjalla tuettava toiminta paikallisesti tai alueellisesti

- kehitetään osallisuutta vahvistavia kokonaisvaltaisia palveluita erityisesti työelämävalmiuksien näkökulmasta
- vahvistetaan moniammatillista ja monialaista yhteistyötä ja siihen liittyvää osaamista syrjäytymisen ehkäisyssä
- tarjotaan nuorten, ikääntyvien ja osatyökykyisten syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä ja kehitetään siihen liittyviä palveluita
- kehitetään asukaslähtöisiä toimintatapoja ja palveluita osallisuuden tukemisessa
- tarjotaan työelämävalmiuksien ja elämänhallintaan tähtäävää toimintaa
- kehitetään ja tehdään työ- ja elinkeinoelämän, kolmannen, kuntien sektorin ja oppilaitosten yhteistyötä syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Kohderyhmät: työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat naiset ja miehet - erityisesti nuoret, maahanmuuttajataustaiset, romanit, vammaiset, vajaakuntoiset, pitkäaikaissairaat ja ikääntyvät, työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen tarjoajat, työnantajat.

Tuensaajat: kunnat; työllisyys-, sosiaali- ja kuntoutuspalvelujen tarjoajat, koulutuslaitokset, kansalais- ym. järjestöt, sosiaalipartnerit ja muut toimialaan liittyvät organisaatiot.

KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET ETELÄ-SUOMESSA

Etelä-Suomessa toteutetaan Etelä- ja Länsi-Suomen (ELSA-alue) alueellista suunnitelmaa rakennerahastokaudelle 2014–2020. Suomen rakennerahasto-ohjelma, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, ohjaa kehittämishankkeiden ja investointien valintaa, mutta keskeisessä roolissa ovat kunkin maakunnan omat älykkään erikoistumisen linjaukset, jotka on esitetty maakuntastrategioissa. Etelä-Suomen alueeseen kuuluu kuusi maakuntaa, joissa kussakin on omat Maakunnan yhteistyöryhmien (MYR) hyväksymät kehittämisen painopisteet.

Etelä-Suomessa rakennerahastovaroin rahoitetaan toimenpiteitä, joiden kohderyhmänä ovat nuoret ja muut vaikeasti työllistyvät. Vaikeasti työllistyviin ryhmiin luetaan Etelä-Suomessa mm. maahanmuuttajat ja ulkomaalaistaustaiset. Nuorten työllisyyden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ovat keskeisiä haasteita koko Suomessa. Tavoitteena on varmistaa, että koulutuksen laadullinen ja määrällinen tarjonta ja työvoiman kysyntä kohtaavat toisensa. Mahdollisimman moni nuori aloittaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa heti perusopetuksen jälkeen, työmarkkinoille siirrytään mahdollisimman sujuvasti ammatillisen koulutuksen tai korkeakoulutuksen jälkeen ja myös syrjäytymisvaarassa olevien ja erilaisten oppijoiden ammattiosaamisesta huolehditaan.

Rakennerahastovaroin vähennetään sosiaalista eriarvoisuutta vaikuttamalla esimerkiksi koulutukseen ja työllisyysmahdollisuuksiin, tukemalla sosiaalisia verkostoja ja haavoittuvassa asemassa olevia ja kehittämällä palvelujen saatavuutta ja laatua yhdenvertaiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään työttömien ja osatyökykyisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Työmarkkinoille kiinnittyminen ja työn tekeminen ovat ensisijaiset ja kestävimmät keinot torjua köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.

Luokitus: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Euroopan unioni

Asiasanat: ESR, Kehittäminen ja kokeilu, Koulutus ja osaaminen, Maahanmuuttajat, Nuoret, Syrjäytymisen ehkäisy, Tasa-arvo, Terveys ja hyvinvointi, Työllistäminen

Verkko-osoite: https://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/etusivu#.VR0Ufo6CrzM

Palaa listaan


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje